24H päivystys vuoden jokaisena päivänä!

 0400 460 440

TIETOSUOJASELOSTE                                                                                                          15.5.2018

Rekisterinpitäjä


JÄRVENPÄÄN VIKA-AUTO OY, 1632033-2 (jälj. “Yhtiö”)
Puurtajankatu 10, 04440 Järvenpää, vikaauto.hinaus@gmail.com


Yhtiö soveltaa tätä tietosuojaselostetta käyttäessään Innovoice Oy:n tarjoamia laskutuspalveluita. Yhtiö
toimii laskutuspalveluun tallennettujen tietojen osalta rekisterinpitäjänä ja vastaa siitä, että rekisteröityjen
yksityisyys on suojattu ja henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta
(2016/679) sekä muuta soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä ja hyvää tietojenkäsittelytapaa.


Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperusteet


Henkilötietoja käsitellään Yhtiön ja rekisteröidyn välisen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi sekä Yhtiön
tilausten ja toimeksiantojen hallinnointiin, ylläpitoon, tuottamiseen, laadun ja turvallisuuden
varmistamiseen, laskutukseen ja väärinkäytösten ehkäisemiseen. Lisäksi tietoja käsitellään soveltuvin osin
liiketoiminnan ja palveluiden suunnitteluun ja tuotekehitykseen, markkinointiin ja markkinoinnin
kohdentamiseen asiakkaille ja potentiaalisille asiakkaille, lakisääteisten velvollisuuksien hoitamiseen sekä
riskienhallintaan.


Rekisteröityjen henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on ensisijaisesti Yhtiön ja rekisteröidyn välinen
sopimussuhde. Henkilötietojen käsittely perustuu myös lakisääteisiin velvoitteisiin, kuten
kirjanpitovelvoitteisiin, asiakkaan tuntemista koskeviin velvoitteisiin ja lakisääteisiin raportointivelvoitteisin.
Käsittely asiakassuhteen hoitoon ja suoramarkkinointiin perustuu Yhtiön oikeutettuun etuun.


Rahoitus ja osamaksukaupassa rekisteröidyn tietoja voidaan käyttää automaattiseen päätöksentekoon.
Luottopäätösmallit perustuu pääsäntöisesti luottorekistereistä ja vastaavista tietokannoista saatuihin
tietoihin.

Käsiteltävät henkilötietoryhmät, tietosisältö, tietolähteet ja tietojen säilytysaika


Yhtiö kerää rekisteröidyistä vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat olennaisia ja tarpeellisia tässä
tietosuojaselosteessa selostettujen käyttötarkoitusten kannalta.


Henkilötiedot kerätään pääasiallisesti rekisteröidyiltä itseltään tai rekisteröidyn edustamalta yhtiöltä
toimeksiannon vastaanottamisen ja toimittamisen yhteydessä. Henkilötietoja voidaan myös kerätä
markkinoinnin yhteydessä tai verkkosivujen lomakkeiden kautta. Tietoja kerätään soveltuvin osin myös
Väestörekisterikeskuksen, Liikenteen turvallisuusviraston sekä eri luottotietoyhtiöiden rekistereistä.


Yhtiö säilyttää henkilötietoja niin pitkään, kuin on tarpeellista tietosuojaselosteessa määriteltyjen
tarkoitusten toteuttamiseksi, ellei lainsäädäntö velvoita säilyttämään henkilötietoja pidempään, tai ellei
yhtiö tarvitse tietoja oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai oikeusvaateelta puolustautumiseksi tai
vastaavan erimielisyystilanteen selvittämiseksi. Henkilötietoja säilytetään ja käsitellään asiakas- ja
sopimussuhteen voimassaolon ajan sekä alla olevan taulukon mukaisen ajan asiakas- ja sopimussuhteen
päättymisen jälkeen..
 

Tietoryhmä                                    Tiedot                                                                                   Säilytysaika

Henkilön yksilöintitiedot:              Nimi, henkilötunnus                                                             3 vuotta*

Yhteystiedot:                                  Osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite                          3 vuotta*

Toimeksiannon tiedot:                  Tilaus-,työ-,sopimus- ja maksutiedot sekä mahdollisia

                                                        tietoja työn kohteesta, esim. ajoneuvotiedot                     3 vuotta*

Luottotiedot:                                  Asiakkaan rating, maksuhistoria                                         48 tuntia

Työsuhdetiedot:                             Työnantajatiedot, palkkatiedot                                            3 vuotta


* Yhtiön kirjanpitoon liittyvässä aineistossa tietoja säilytetään 6 vuotta

Mikäli rekisteröity ei toimita pyydettyjä tietoja siltä osin kuin tiedot liittyvät toimeksiantoon, ei Yhtiö voi
täytäntöönpanna rekisteröidyn ja Yhtiön välistä sopimusta eikä näin ollen ottaa vastaan tai suorittaa
toimeksiantoa